Doanh nghiệp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do dịch Covid.

Doanh nghiệp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do dịch Covid.

Khi có dịch bệnh thiên tai xảy ra, nền kinh tế của các quốc gia gặp nhiều khó khăn. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà nước quy định doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do dịch bệnh, thiên tai gây ra.

Các trường hợp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Công văn 860/BHXH-BT quy định Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động (số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên), hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) được tạm dừng đóng BHXH theo Luật bảo hiểm xã hội 2014

Doanh nghiệp thuộc đối tượng nêu trên được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, doanh nghiệp phải đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 88 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau:

a) Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

b) Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 88 Luật BHXH 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

a) Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

b)  Số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc chiếm từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên; hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh (không kể giá trị tài sản là đất).

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định về thời gian tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

a) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng đóng.

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Căn cứ Khoản 2 Điều 28 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ hưởng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đơn vị làm hồ sơ bao gồm:

-Văn bản đề nghị;

-Danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh;

-Danh sách lao động tại thời điểm đề nghị;

-Danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc.

-Hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại gửi cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của đơn vị, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là bài viết về doanh nghiệp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do dịch Covid Lawkey gửi tới bạn đọc, nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ tới Lawkey để được giải đáp chi tiết nhất.