Hướng dẫn hủy đăng ký công ty đại chúng trên sàn giao dịch chứng khoán

Khi công ty không đáp ứng các điều kiện là công ty đại chúng thì phải tiến hành hủy đăng ký công ty đại chúng trên sàn giao dịch chứng khoán. Lawkey sẽ đưa ra Hướng dẫn hủy đăng ký công ty đại chúng trên sàn giao dịch chứng khoán trong bài viết dưới đây.

Tư vấn luật Lawkey xin tư vấn như sau:

Công ty đại chúng

Điều kiện là công ty đại chúng được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật chứng khoán 2006 như sau:

Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

  • Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  • Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;
  • Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên. Trong trường hợp này Công ty cổ phần phải nộp hồ sơ công ty đại chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.

Hủy đăng ký công ty đại chúng trên sàn giao dịch chứng khoán

Việc hủy đăng ký công ty đại chúng được quy định cụ thê tại Điều 36  như sau:

Điều 36. Hủy đăng ký công ty đại chúng

1. Công ty đại chúng có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày không đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Điều 25 Luật chứng khoán.

Ngày công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng là ngày mà vốn điều lệ đã góp không đủ 10 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán hoặc có số lượng cổ đông thấp hơn 100 người theo xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc số cổ đông hoặc cả hai điều kiện trên.

2. Ngoại trừ trường hợp công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do hợp nhất, sáp nhập, phá sản, giải thể, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc bị sở hữu bởi một tổ chức hoặc cá nhân khác, sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng.

3. Công ty phải thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng.

4. Sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy đăng ký công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm thông báo việc hủy đăng ký công ty đại chúng trên một (01) tờ báo trung ương, một (01) tờ báo địa phương nơi đăng ký trụ sở và trên trang thông tin điện tử của công ty.”

Như vậy khi muốn hủy đăng ký công ty đại chúng trên sàn giao dịch chứng khoán thì công ty cần gửi thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Và sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy đăng ký công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm thông báo việc hủy đăng ký công ty đại chúng trên một (01) tờ báo trung ương, một (01) tờ báo địa phương nơi đăng ký trụ sở và trên trang thông tin điện tử của công ty.

Trên đây là Hướng dẫn hủy đăng ký công ty đại chúng trên sàn giao dịch chứng khoán.

>>> Xem thêm: Thủ tục mở trung tâm tiếng anh online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *