Phân biệt giữa chia và tách doanh nghiệp theo pháp luật mới nhất

Phân biệt giữa chia và tách doanh nghiệp theo pháp luật mới nhất

Chia, tách doanh nghiệp là hoạt động “tổ chức lại doanh nghiệp” nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ chia, tách doanh nghiệp là gì? Chưa phân biệt được hai hoạt động này. Lawkey xin đưa ra một số so sánh, nhận định, phần nào giúp các doanh nghiệp lựa chọn hoạt động cho phù hợp. 

1. Điểm giống nhau giữa chia và tách doanh nghiệp

Đối tượng: công ty TNHHcông ty cổ phần

Công ty chia, tách cùng loại với công ty bị chia, bị tách;

Các công ty sau khi chia và tách vẫn liên đới chịu trách nhiệm của công ty trước khi chia và tách.

2. Điểm khác nhau giữa chia và tách doanh nghiệp

2.1. Phương thức chia và tách doanh nghiệp

– Phương thức chia doanh nghiệp

Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:

Một phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng với giá trị tài sản cho công ty mới.

Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới.

Kết hơp cả hai trường hợp quy định ở trên.

– Phương thức tách doanh nghiệp

Tại Khoản 2 Điều 193 Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định về các phương thức tách công ty gồm:

Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng với giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.

Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới.

Kết hợp cả 2 trường hợp trên.

2.2. Sự khác nhau về hậu quả pháp lý sau khi chia và tách doanh nghiệp

– Sau khi chia doanh nghiệp

Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia. chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới tương ứng với các trường hợp được quy định.

Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp giấy chứng đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cung liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhập tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới. Trường hợp công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty bị chia có trụ sở chính thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty mới phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp công ty mới cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Sau khi tách doanh nghiệp

Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cũng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

2.3. Đối tượng

– Chia doanh nghiệp:  Chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty.

– Tách doanh nghiệp: Chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có.

2.4. Mục đích

– Chia doanh nghiệp: Thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

– Tách doanh nghiệp: Thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới.

Trên đây là bài viết so sánh về sự giống và khác nhau giữa 2 hình thức chia và tách doanh nghiệp, nếu bạn đọc có nhu cầu thành lập doanh nghiệp vui lòng liên hệ Lawkey.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *