Thủ tục rút cổ phần tại công ty cổ phần

thủ tục rút cổ phần

Có nhiều trường hợp cá nhân là cổ đông của công ty cổ phần muốn rút cổ phần khỏi công ty nhưng không biết phải làm cách nào. Vậy có những cách nào để rút cổ phần tại công ty cổ phần và thủ tục rút cổ phần tại công cổ phần là như thế nào?

Văn bản pháp luật điều chỉnh 

Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Thông tư 92/2015/ TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân được Bộ Tài chính ban hành.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết thủ tục rút cổ phần

Căn cứ vào các quy định của pháp luật thì cổ đông muốn rút cổ phần có thể thực hiện theo hai cách:

– Yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình;

– Chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông khác.

Về thủ tục rút cổ phần bằng cách yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình

Theo Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2014 “Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại số cổ phần của mình.”

Như vậy cổ đông chỉ có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình trong trường hợp phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ cổ đông quy định tại Điều lệ công ty.

Thủ tục rút cổ phần trong trường hơp này như sau:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nghị quyết trên của Đại hội đồng cổ đông được thông qua, các cổ đông phổ thông có yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình cần phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho Hội đồng quản trị công ty. Yêu cầu phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số cổ phần của từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại.

Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông nêu trên với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Về thủ tục rút cổ phần bằng cách chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông khác

Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu không được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng được thông qua khi có ít nhất 51% số cổ đông dự họp tán thành.

Trên đây là tư vấn của luật sư về thủ tục rút cổ phần trong công ty cổ phần nếu cần cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp vui lòng liên hệ LawKey.

>>> Xem thêm: Các vấn đề pháp lý doanh nghiệp cần lưu ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *