Hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp hiện nay rất phổ biến khi các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tổ chức lại công ty. Công ty luật Lawkey xin gửi tới bạn đọc những thông tin hữu ích về hình thức hợp nhất doanh nghiệp như sau:

Hợp nhất doanh nghiệp

Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất với nhau thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Các công ty bị hợp nhất lập Hợp đồng hợp nhất; trong đó, phải có các nội dung chủ yếu như: tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất; dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất.

Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất tiến hành thông qua Hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp cho công ty hợp nhất.

Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Hồ sơ, thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

Công ty hợp nhất được thành lập thuộc loại hình doanh nghiệp nào thì nộp hồ sơ đăng ký thành lập tương ứng với loại hình đó nhưng phải có kèm theo bản sao của các giấy tờ sau đây:

1. Hợp đồng hợp nhất;

2. Nghị quyết thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất;

3. Biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất;

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các công ty bị hợp nhất;

5. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty hợp nhất đặt trụ sở chính. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hậu quả pháp lý

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

Lưu ý:

Nếu hợp nhất mà công ty hợp nhất sẽ chiếm thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho Cục Quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất; đồng thời, không được hợp nhất mà dẫn đến công ty hợp nhất chiếm thị phần hơn 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật Cạnh tranh có quy định khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *