Thông báo không tiếp tục sử dụng và hủy hóa đơn khi giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp

Thông báo không tiếp tục sử dụng hóa đơn khi giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp phát sinh các trường hợp sau thì phải dừng việc sử dụng và thông báo không tiếp tục sử dụng hóa đơn đó nữa:

– Được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

– Phát hành loại hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã thông báo phát hành mà chưa sử dụng hết.

– Không tiếp tục sử dụng hóa đơn đã mua từ cơ quan thuế. 

– Hóa đơn bị mất, cháy, hỏng. 

Thông báo về việc không sử dụng hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp. 

Đây là thủ tục thông báo nên cơ quan thuế sẽ không có văn bản trả lời về vấn đề này.

Sau khi thực hiện xong thủ tục thông báo, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hủy hóa đơn đối với các trường hợp trên.

Hủy hóa đơn khi giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp

Theo quy định tại điểm b, khoản 2 điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.”

Trình tự thủ tục hủy hóa đơn:

  • Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
  • Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
  • Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.
  • Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

  • Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
  • Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy( từ số …đến số…hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hó đơn cần hủy không liên tục);
  • Biên bản hủy hóa đơn;
  • Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số…đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy
  • Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.
  • Riêng thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành 2 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *