Hóa đơn kê khai sai số tiền bằng chữ xử lý như thế nào?

Hóa đơn đã kê khai sai số tiền bằng chữ

Tư vấn kế toán thuế Lawkey nhận được câu hỏi của bạn đọc về việc trong trường hợp hóa đơn đã kê khai sai số tiền bằng chữ thì xử lý như thế nào? Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật về kế toán thuế Lawkey xin trả lời như sau:

Quy định về số tiền ghi trên hóa đơn

Khoản 1 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC có quy định như sau:

Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Người bán được lựa chọn: sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị hoặc sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán;

Dòng tổng tiền thanh toán trên hóa đơn phải được ghi bằng chữ. Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn

Mỗi mẫu hoá đơn sử dụng của một tổ chức, cá nhân phải có cùng kích thước (trừ trường hợp hoá đơn tự in trên máy tính tiền được in từ giấy cuộn không nhất thiết cố định độ dài, độ dài của hoá đơn phụ thuộc vào độ dài của danh mục hàng hoá bán ra).

Như vậy, việc nếu bạn ghi sai số tiền bằng chữ có thể dẫn đến cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn, và việc này cần phải được xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách xử lý khi ghi sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn

Cách xử lý khi ghi sai sô tiền bằng chữ trên hóa đơn giá trị gia tăng được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Như vậy, trường hợp ghi sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn gây cách hiểu sai lệch về nội dung thì bạn và khách hàng phải cùng lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ về sai sót ghi sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn, đồng thời bạn lập hóa đơn điều chỉnh sai sót; ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số tiền,.. tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số … Căn cứ vào đơn điều chỉnh này, bạn và khách hàng kê khai điều chỉnh doanh số, thuế giá trị gia tăng.

Trên đây là tư vấn của dịch vụ kế toán thuế Lawkey về cách xử lý khi kê khai sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn giá trị gia tăng.

>>> Xem thêm: Cách viết hóa đơn khi gửi hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng