Có được thay đổi đơn vị tiền tệ trong nghiệp vụ kế toán?

Có được thay đổi đơn vị tiền tệ trong nghiệp vụ kế toán

Có được thay đổi đơn vị tiền tệ trong nghiệp vụ kế toán hay không? Văn bản nào quy định về trường hợp này?

Tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 200/2014/TT-BTC. Có quy định:

Đơn vị tiền tệ trong kế toán phản ánh các giao dịch, sự kiện, điều kiện liên quan đến hoạt động của đơn vị. Sau khi xác định được đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đơn vị không được thay đổi trừ khi có sự thay đổi trọng yếu trong các giao dịch, sự kiện và điều kiện đó.

=> Như vậy, theo quy định đã nêu trên thì đơn vị tiền tệ trong kế toán của đơn vị không được phép thay đổi so với đơn vị tiền tệ đã xác định trong các giao dịch đã thực hiện trước đó. Trừ khi có sự thay đổi trọng yếu trong các giao dịch, sự kiện và điều kiện đó.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định về lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán cụ thể như sau:

– Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ căn cứ vào quy định của Luật Kế toán, để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Đơn vị tiền tệ trong kế toán là đơn vị tiền tệ:

+ Được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ của đơn vị, có ảnh hưởng lớn đến giá bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ và thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để niêm yết giá bán và được thanh toán; và

+ Được sử dụng chủ yếu trong việc mua hàng hóa, dịch vụ, có ảnh hưởng lớn đến chi phí nhân công, nguyên vật liệu và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác, thông thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán cho các chi phí đó.

– Các yếu tố sau đây cũng được xem xét và cung cấp bằng chứng về đơn vị tiền tệ trong kế toán của đơn vị:

+ Đơn vị tiền tệ sử dụng để huy động các nguồn lực tài chính (như phát hành cổ phiếu, trái phiếu);

+ Đơn vị tiền tệ thường xuyên thu được từ các hoạt động kinh doanh và được tích trữ lại.

Trên đây là giải đáp của tư vấn kế toán Lawkey về câu hỏi Có được thay đổi đơn vị tiền tệ trong nghiệp vụ kế toán? Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế liên hệ LawKey.

Xem thêm: Hóa đơn đã kê khai sai số tiền bằng chữ xử lý như thế nào?